29 มิถุนายน 2562 จิตอาสาเลยปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

ที่มา: https://www.ryt9.com/s/nnd/3008913

นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต” ขุดลอกแหล่งน้ำฝายห้วยซ่าวและปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ร่วมงาน ประมาณ 200 คน ที่ฝายห้วยซ่าว หมู่ที่ 6 บ้านสะอาดลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวดเลย เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ฝากห้วยซ่าวให้กลับคืนมาดังเดิม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดีและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ถวายเป็น พระราชกุศล และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มาของรูปภาพ: https//www.komchadluek.net